EN | TH
EN TH

สมัครงาน

[ด่วน] วิศวกรควบคุมงาน

สำนักงานใหญ่ / ไซต์งานก่อสร้าง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจ แผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้
- ปฎิบัติแผนงานและดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง
- ควบคุมปริมาณงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบสัญญา
- ควบคุมแผนงานและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผานงานในสัญญา
- ตรวจสอบรายละเอียดในแบบ เพื่อจัดเตรียมเอกสารและวัสดุเพื่อขออนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม-ลด ส่งให้สำนักงานเพื่อทำราคางานเพิ่ม-ลด กับเจ้าของงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองกรณ์

คุณสมบัติ

* เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป
* มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
* สามารถเดินทางและประจำไซต์งานต่างจังหวัดได้
* สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
* มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง
* สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

อัพโหลดเรซูเม่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจผมภายหลังว่าเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือเงินชดเชย